Yukarı Ok İkon
Müşteri Aydınlatma Metni
TEKTUŞ SİPARİŞ SİSTEMLERİ GIDA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ - BiSU / Bi’ MARKET KULLANICILAR / MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
1) Aydınlatma Yükümlülüğü 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu kişisel verilerin elde edildiği esnada veri sahibi kişileri şu hususlarda aydınlatmakla yükümlüdür:
Veri sorumlusunun kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yntemi ve hukuki sebebi,

• Veri sorumlusunun 11. Maddede sayılan hakları

Bu itibarla, işbu Aydınlatma Metni ile, Kanun’un 10. Maddesindeki yükümlülüklerimiz kapsamında yukarıda sıralanan başlıklar hakkında bilgilendirileceksiniz.Mobil uygulamamız ve mobil uygulamamızla sunulan hizmetleri kullanmaya başlamadan önce Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz.

2) Veri Sorumlusu

Değerli müşterimiz, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketi (“Şirket” veya “BiSU”) tarafından Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
BiSU tarafından kişisel verilerin korunmasına büyük önem verilmekte; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, amaca bağlı, doğru ve güncel, ölçülü ve şeffaf şekilde veri işleme faaliyetlerinin sürdürülmesine gayret edilmektedir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda sıralanan amaçlarla ilenebilecektir:

• Müşteri ilişkilerinin yönetimi süreçleri, süreçlerin planlanması ve icrası,

• Müşteri memnuniyeti/tecrbesine (beğeni, kullanım alışkanlıkları, ihtiyaçlar) yönelik aktivitelerin planlanması,,

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmeti tanıtmak ve iletişimi artırmak,

• Promosyon, tanıtım, kampanyalar hazırlamak ve bunları kişiselleştirilmiş şekilde müşterilere sunmak ve yeni hizmet, ürün tanıtımı,

• Şirket ve Şirket ile ilişki içerisinde olan 3.kişierin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

• Müşterinin uygulama içindeki gezintileri, alşverişleri ve kaydedilen favori tarif ve menülerin listesi aracılığıyla kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunulması (davranışsal reklamcılk) ve müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulması,

• Talep(sipari), teklif, değerlendirme, bütçelendirme, sözleşme süreçlerinin icrası,

• şlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla, teslim edilecek ürün hakkındaki bilgilerin satıcı tarafından siparişe uygun olarak hazırlanması ve taahhüt edilen süre içerisinde doğru kişi ve doğru lokasyona ulaşmasının temini için süreçlerin kurgulanması ve tedarikçi ile iletişim kurulması,

• Müşteri portföyü oluşturmak iin kişisel verilerin arşivlenmesi,

• İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

• İnternet sitesinin ve mobil uygulamanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

• Sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası,

• Ürün satış süreçlerinin ve operasyonların planlanması ve icrası,

• Satış sonras destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,

• Müşteri talep ve ikayetlerinin takibi ile müşteri destek hizmetlerinin gereği gibi icrası,

• Ürünlerin satış ve pazarlamas için araştırma faaliyetleri, stratejilerin planlanması ve icrası,

• Şirketin operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Operasyonların güvenliğinin temini,

• Finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası,

• İşlem ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve dijital altyapıların işletilmesi,

• Veri güvenliğinin salanması,

• Hukuki Operasyonların Takibi,

• Verilerin doğacak uyuşmazlıklardaki delil mahiyeti,

• Mobil uygulamanın müşteriyi tanıması ve bu yolla uygulama kullanımının alşveriş tecrübesinin kolaylatırılması
4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecei

Kişisel verileriniz; 3. Maddede sıralanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere aşağda sıralanan kişilere aktarılabilmektedir.

Şirketimiz, dijital ortamda pazarlama ve satış hizmeti vermekte, dijital altyapıların işletilmesi farklı hizmet sağlayıcılarla veri akışını zaruri kılmaktadır. Şirketimiz, bütçe ve imkanlarıyla veri akışını asgari düzeye almayı ilke edinmiş olup, iyileştirme çalımalarına Kanun’un yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2018’den bu yana devam etmektedir.

Halihazırda, kişisel verileriniz;

• Hissedarlarımızla,

• İş ortaklarımızla,

Satış sözleşmesi ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimiz kapsamında tedarikçilerimizle,

• Bilişim alt yapımızı sağlayan, işleten ve/veya hizmet sunan iş ortaklarmızla,

• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve 3. Maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldğımız, işbirliği yaptığmız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlarla,

• Siparişinizin zamanında, eksiksiz ve doğru lokasyona ulamasını sağlamak için sipariş verdiğiniz marka bayiliği ile,

• Mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla,

• Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle,

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üüncü kişilerle,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlarla,

• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarla,

• Bilgi güvenliğinin temini, hukuki ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bu alanda hizmet veren iş ortakları, adli bilişim uzmanları ve danışmanlarla,

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilecektir.
5) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile aranızdaki ilişkinin yürütülmesi ve yukarıda sayılmış olan Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; e-posta, telefon, çağrı merkezi, mobil uygulama, sosyal medya hesaplarımız, internet sitemizdeki çerezler aracılığıyla elektronik ortamda ve kargo/posta, matbu ormlar ile fiziki ortamda toplanmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, Kanun’un 4. Maddesi uyarnca ve her halükarda, 5. Maddenin 2.fıkrasının a,c ve e bentlerinde belirtilen istisnai hallerin dışına çıkmamak koşuluyla;

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki bilgi güvenliği, siber güvenlik ve işlem güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işlemlerin doğruluğunun, bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanması süreçlerinin yürütülmesi yükümlülükleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatının tacirlere atfettiği kayıt tutma ykümlülükleri kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürtülmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi sebebine bağlı olarak;

• Ürün satış süreç ve operasyonlarının icrasında gerekli olan verileri, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükmlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak;

• Hukuki süreçlerimizin takibi için toplanan kişisel verileri, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması iin veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• İş süreçlerinin geliştirilmesi, markamızın tanıtılması, tanınırlğın artırılması, risklerin önlenmesi amacıyla toplanan kişisel verileri, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayal olarak,

• Tarafınıza kişiselleştirilmiş reklamlar sunulması amacıyla toplanan uygulama ve web sitesi içindeki gezintiler, alışverişler ve kaydedilen favori tarif ve menüler ve diğer tecrübe verilerinizi açık rızanız ile toplar ve bu amacı gerçekleştirmek için hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışındaki üçncü kişilerle açık rızanız ile paylaşırız; son olarak, işbu aydınlatma metninde sıralanan kişisel verilerinizi siber güvenliğinin sağlanması ve veri kayıplarının önlenmesi amaçlarıyla yurtdışındaki güvenli sunucularda açık rızanıza dayalı olarak saklarız.
6) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı çüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, BiSU Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.